Hızlı Cevap: Otel Işletme Belgesi Nasıl Alınır?

Otel turizm işletme belgesi nasıl alınır?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1. Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname.
  2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ticaret Sicil Gazetesi.
  4. Tapu fotokopisi.
  5. Başvuru Ücreti Dekontu.
  6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Turizm işletme belgesi kaç günde alınır?

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

2 turizm işletme belgesi nedir?

Turizm Tesisleri için İşletmeye Geçiş Aşamasında verilen belgedir. Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Kısmi turizm işletme belgesi nedir?

(2) Kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi; turizm işletmelerinin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösteren belgelerdir.

Turizm işletme belgesi zorunlu mu?

İşletmeler 30 gün içinde belge almalı Ancak, Bakanlıkça bu süre uzatılabilir. Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

You might be interested:  Otel Kayıtlarına Nasıl Ulaşırım?

Güvenli turizm sertifikası nereden alınır?

Güvenli Turizm Sertifikası Nasıl Alınır? Güvenli Turizm Sertifikasının denetimi, bu belgeyi vermeye yetkisi bulunan akreditasyon firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu belgeyi alabilmek için tesislerin, yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri ve denetim almaları gerekiyor.

İşletme belgesi nasıl alinir?

Kurma izni alınarak kurulmuş işyerleri için işveren, işletmeye başlamadan önce işletme belgesi almak için bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat eder. İşletme belgesi talebi üzerine; iş müfettişlerince işyerinde yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere göre kurulup kurulmadığı kontrol edilir.

Gastronomi turizm belgesi nasil alinir?

Gastronomi tesisi belgesi almak için mutlaka müstakilen faaliyet gösteren bağımsız bir işletme olması gerekiyor. -Korunması gerekli kültür varlığında yer alıyor ise tescil kararı örneği veya resmi yazı. Bu bilgi ve belgelere ek olarak belirtilen niteliklerle ilgili belgelerin de sunulması gerekir.

İşletme belgesi nedir?

İşletme Kayıt Belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen, gıdanın üretildiği, depolandığı, satışa sunulduğu işletmeleri kapsayan bir belgedir. Bu konu ile ilgili mevzuat “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik“te verilmiştir.

Deniz turizmi işletme belgesi nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “ Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi ”, işletmenin Türk Bayraklı teknelerinin yatak sayısı göz önünde bulundurularak verilmektedir. Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin Yedinci Bölüm’ü Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Çalışma Esaslarını belirlemektedir.

Turizm belgesi ne işe yarar?

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen belgedir.

Turizm yatırım belgesi ne demek?

Turizm Yatırımı Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin mevzuata uygun nitelikte yapılmasını sağlamak, Sınıfını belirlemek ve bu şekilde nitelikli turizm yatırımlarında artış sağlayarak, ülke ve bölge ekonomilerine katkıda bulunulmasını sağlayan bir belgedir.

You might be interested:  Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Otel Nerede?

Gastronomi belgesi ne işe yarar?

Bakanlık bu belgenin amacını, “Türk Gastronomisini geliştirip, uluslararası platformlarda “Türk Mutfağını” tanıtmak için belirli standartların uygulanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtiyor. Belgeyle ilgili gerekli hususlar Resmi Gazete’de 2019 Yılında 30791 sayılı Yönetmelikle yayınlanmıştır.

Özel Konaklama tesisi nedir?

MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen, yer aldığı yapı veya bulunduğu bölge itibarıyla aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyan nitelikli tesislerdir: a) Mimari özgünlük.

Turizm ruhsatı nasıl alınır?

– Bakanlıkça incelenerek uygun bulunan turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin başvurular, denetim proğramına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Makam onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben talebe uygun turizm belgesi düzenlenir.